Skip to content

Privacyverklaring

13 maart 2019

Onbeperkt begeleiding vindt het belangrijk dat er goed wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens. In ons privacy statement leggen wij uit waarom en onder welke voorwaarden wij bepaalde persoonsgegevens via de website www.onbeperkt-begeleiding.nl verzamelen, vastleggen en verwerken. Ook geven wij in ons privacy statement aan welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van deze persoonsgegevens.

Uw gegevens in vertrouwde handen

Onbeperkt begeleiding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op; telefoon 06‑13366590 of mail info@onbeperkt-begeleiding.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Onbeperkt begeleiding verwerkt uw persoonsgegevens doordat u producten van ons heeft gekocht en / of gebruik maakt, of heeft gemaakt, van onze diensten en / of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Wij leggen ook gegevens vast van prospects en andere personen die te kennen hebben gegeven geïnteresseerd te zijn in onze dienstverlening. Hierbij kan ook gedacht worden aan personen die aan een bedrijf of organisatie zijn verbonden waar wij een relatie mee hebben, prospects en bezoekers van onze website.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken (deze kunnen in meer of mindere mate van toepassing zijn):

 • Naam, adres en woonplaats gegevens.
 • Functie, bij welke organisatie / afdeling.
 • Geslacht, geboortedatum en –plaats.
 • Contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres.
 • Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt ten behoeve van onze werkzaamheden.

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, ip-adres en uw volledige naam. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie totdat het contact is afgehandeld.

Waarom wij deze persoonsgegevens verwerken

Onbeperkt begeleiding zal persoonsgegevens geheel in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming zorgvuldig behandelen. Onbeperkt begeleiding verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Ter uitvoering van de (zorg-)overeenkomst. Met andere woorden, om een relatie met u aan te gaan en te onderhouden, om contact met u op te nemen en om onze dienstverlening uit te kunnen oefenen.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of documentatie.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die zo gevoelig zijn dat de verwerking ervan een grote inbreuk kan vormen op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene. Voor het verwerken hiervan geldt daarom een strenger regime dan voor gewone persoonsgegevens. Onbeperkt begeleiding verwerkt geen bijzondere / gevoelige persoonsgegevens van u anders dan op basis van de onderlinge overeenkomst als redelijk kan worden beschouwd en in het belang is van de dienstverlening of welke u zelf actief aan ons heeft verstrekt.

Geautomatiseerde besluitvorming

Onbeperkt begeleiding neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Onbeperkt begeleiding) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Onbeperkt begeleiding bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
De gegevens die ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht langer bewaard moeten blijven, worden pas verwijderd na het verstrijken van deze langere termijn.
Indien de overeengekomen of wettelijke bewaartermijn is verstreken, worden de persoonsgegevens binnen een jaar uit de bestanden verwijderd en vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Onbeperkt begeleiding verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Onbeperkt begeleiding blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onbeperkt begeleiding gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Onbeperkt begeleiding en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@onbeperkt-begeleiding.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Onbeperkt begeleiding wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Onbeperkt begeleiding

Derpsestraat 38
5751 KC DEURNE
06-13366590
info@onbeperkt-begeleiding.nl