Skip to content

Zorg voor Jeugd

Als Onbeperkt Begeleiding zijn wij aangesloten op het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Zorg voor Jeugd is bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 – 23 jaar in een vroegtijdig stadium te signaleren en vervolgens de coördinatie van zorg te organiseren. Op deze manier moeten risico’s met kinderen en jongeren worden voorkomen en kan in het belang van de jeugdige en zijn ouders/verzorgers hulp beter op elkaar worden afgestemd.

Signaleringssysteem Zorg voor Jeugd

Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is beschikbaar gesteld door de gemeente. De gemeente heeft vanuit de Jeugdwet namelijk de taak om problemen bij jeugdigen te signaleren en coördinatie van zorg te organiseren. Jeugdigen die bij onze instelling geregistreerd staan met een hulpvraag, worden ook geregistreerd in Zorg voor Jeugd. 

Binnen onze organisatie kunnen (vermelden van functies die zijn aangesloten) ook signalen afgeven in het systeem. Voordat wij een registratie of een signaal doorgeven aan Zorg voor Jeugd, informeren wij altijd eerst de jeugdige en/of zijn ouders/verzorgers. In Zorg voor Jeugd komt geen inhoudelijke informatie over een jeugdige te staan. In het systeem komt alleen te staan dat er zorgen zijn over een jeugdige of dat een jeugdige bij onze instelling geregistreerd staat met een hulpvraag. 

Als een jeugdige twee keer of meer geregistreerd staat met een signaal of hulpvraag in Zorg voor Jeugd, dan wordt op basis van vastgestelde beslisregels automatisch een ketencoördinator aangewezen. Deze ketencoördinator is een professional van een hulpverleningsorganisatie. Hij/zij inventariseert wat er aan de hand is met de jeugdige en of het nodig is om in overleg met betrokken partijen een hulpverleningsplan op te stellen. 

Op www.zorgvoorjeugd.nu vind u meer informatie over Zorg voor Jeugd.